2011 - nr. 2
Utgaven er utsolgt
Abonnere på Arkitektur N

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Boligkvalitet – Boligutvikling i byen har vært et tema gjennom hele NALs historie, fra sentrale normer til markedsstyrt utbygging. er dagens boliger bra nok?

Om boligkvalitet, fleksibilitet og markedets makt

Det er lenge siden boligkvalitet ble definert gjennom sentrale normer. Utviklingen av boligmassen i norske byer er i dag markedsstyrt; det er markedet som definerer hva som er kvalitet, dvs. Hvilke rammer hverdagslivet i byene skal ha utover bygglovgivningens minstekrav. Denne utviklingen har pågått en god stund. Hvilke konsekvenser har det fått? Hvilke mekanismer styrer tilbud og etterspørsel i boligutviklingen? Og aller viktigst: Blir boligene bra nok?

Bytransport – Alternative transportformer 

Bytransport er i dag den største utfordringen innen norsk samferdsel. Men å realisere rikspolitiske vedtak om å begrense biltrafikken i byene er en stor politisk, administrativ og faglig utfordring.

Flimrende virkelighet – om arkitekturen i tiden etter Sputnik 

Inntrykket man kan få av å leve i en flimrende virkelighet, satt sammen av en skiftende strøm av bilder og lyder, er ikke tilfeldig. På slutten av 1950- tallet fikk den amerikanske regjeringen hjelp av designerparet Charles og Ray Eames til å sette hverdagslivet inn i den kalde krigen.

Redaktør for nr. 2-2011 var Ingerid Helsing Almaas. Fagredaktør var Einar Bjarki Malmquist. Redaksjonsrådet bestod av Knut Bjørgum, Mari Hvattum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland.