2003 - nr. 5

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sjøfront

Der byen møter vannet

Sjøfront er for tiden en mye brukt betegnelse på en sone der byen møter vannet. Grenselinjen mellom by og natur i vannkanten er like skarp som om det skulle vært en bymur. Bebyggelsen slutter brått, og på et helt annet vis enn avrensningene mot skog 

eller land. I tidligere tider var det her strand eller bergknauser, og innbyggernes båter ble enten dratt opp på land eller fortøyd. Så kom etter hvert havnevirksomheten med større båter, kaier, lasting, lossing og skipsverft. Fremdeles var kaiområdene tilgjengelige, og virksomhetene var synlige for alle og enhver. Her kunne man fornemme en tilknytning til den store verden utenfor.

Men mange steder dannet disse virksomhetene med tiden en barriere mellom den 

innenforliggende byen og sjøen. En sone med begrenset adgang og innsyn. Senere kom containerhavnene og fergeterminalene med plasskrav som hundre meter eller mer inn over land for at inn- og utlasting av gods og biler skulle kunne håndteres på et rasjonelt vis.

Men da ligger jo allerede den eksisterende bybebyggelsen der og sperrer for videre 

eks­pansjon. Havnevirksomhetene fordrives derfor nå langsomt ut av de sentrale 

byområder som en følge av sine egne plasskrav. Vi ser det i Rotterdam, Hamburg, København og andre større havnebyer. Resultetet er at store, sentralt beliggende 

områder kan omdisponeres til annen bruk. Den store og viktige utfordringen ligger nå i å åpne opp denne sonen og la byenes innbyggere ta den i besittelse. Sjøfronten er et 

område der man kan være nesten midt i byen og på grensen til naturen på en gang. Vi må ikke la en ny privatisering bygge seg opp, men ta tilbake sjøfronten og igjen stille den til innbyggernes disposisjon.

Bjørn Larsen

Redaktør for Byggekunst nr.5-2003 var Bjørn Larsen. Redaksjonelle medarbeidere: Kjell Norvin /Ingebjørg Semb. Redaksjonssekretær: Åse Westberg. Landskap: Alf Haukeland. Interiør: Sigrid Aarønæs.

Forsiden: Jåttåvågen