1997 - nr. 2

Vi har et begrenset antall antikvariske hefter til salgs fra årgangene før 2005. Ta kontakt med NALs bibliotek.

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir. Enkelte utgaver ligger også på NB.no.

Arkitektur N kommer ut 6 ganger pr. år. Hver utgave inneholder ca. 120 sider presentasjoner av og diskusjoner om arkitekturen i Norge. 

Pris abonnement: Norge 1190,- utenfor Norge 1350,-

Denne nettsiden presenterer et lite utvalg av innholdet i Arkitektur N. Artikler på nett blir markert som klikkbare i innholdsfortegnelsen etterhvert som de evt. legges ut. Resten av innholdet er på papir.

Tema: Sverre Fehn prosjekter 1993–96

Møte mellom natur og matematikk

Byggekunst har invitert Sverre Fehn til å gjennomgå sine seneste prosjekter i dette bladet og fortelle om den sammenhengen de er blitt til i.

Beretningene lar oss ane hvordan det går direkte linjer fra de store trekk i landskap og historie til det enkelte prosjekt eller bygg. De store trekkene er fanget inn, ført ned på tegnebordet, og siden bygd. Bærende tanker er holdt fast gjennom hele prosessen fra idé til materialisering av detaljer i full målestokk. Ferdig prosjektert eller bygd kan det ofte se ut som om det har vært tatt en snarvei fra de store linjene til det endelige resultat. Men de egentlige veiene er bare blitt visket ut. Dialogen mellom natur og matematikk er over, og bygget har falt på plass, tilsynelatende fredelig og uten tegn til konflikt. Sporene har forsvunnet.

Vi ser at byggene ikke nødvendigvis ligner på omgivelsene, men at de likevel hører hjemme i dem. Det er snarere avspeiling av et forhold til situasjonen de skal fungere i, enn noen form for imitasjon. Det er gjennom de usynlige forbindelsene til de store linjene at prosjektene får kraft. I sporene av disse kan vi lese at arkitekten har vært både på landsbygda i Norge og i verdens store metropoler.

Det er tatt inn signaler fra både fjern og nær, men informasjonskaoset er filtrert, og byggene står til syvende og sist fast plantet i den nordiske natur.

Bjørn Larsen

The convergence of nature and mathematics

In this issue, Byggekunst has invited Sverre Fehn to review his most recent projects and describe the context in which they were created.

 His accounts give a sense of the direct links that are forged between the essential elements of landscape and history and the individual project or building. The essential characteristics are capturer transferred to the drawing board, and subsequently built. The fundamental concepts are maintained throughout the process, from the first idea to the full scale realisation of the project. When the plan or building is complete, he may often appear to have taken a short cut from the essential elements to the final result. But the real route has merely become invisible. The dialogue between nature and mathematics is over, and the building has fallen into place, apparently peacefully and with no sign of conflict. The traces have disappeared.

Although the buildings do not necessarily look like their surroundings, they belong there. They are the reflection of a relationship with the situation in which they are to function rather than any form of imitation. It is in the invisible links to the essential elements that the projects find their force. From the traces they leave behind, it is clear that the architect is on familiar terms with both rural Norway and the great metropolises of the world.

Signals have been received from far and near, but the chaotic information has been filtered and the buildings ultimately stand firmly planted in the natural Nordic landscape.

Redaktør for Byggekunst nr.2-1997 var Bjørn Larsen. Redaksjonsmedarbeider: Kjell Norvin. Redaksjonssekretær: Gro Gjestrud. Landskap: Alf Haukeland og Ellen Husaas. Interiør: Anne Helmer Alnæs.

Forsiden: Det Kongelige Teater, København. Modell. Foto: Ole Akhøj 

Når intet annet er oppgitt, er fotoopptakene ved Henrik Hille. English translation by Virginia Siger