Fra kirkerommet med vinduene som et dekorativt element. Kunstner er Espen Dietrichson.

Våler kirke

På sporet av det tapte rom

Etter at den gamle kirken brant i 2009, har Våler ­ventet på et nytt rom som kan være en verdig ramme rundt viktige livsmarkeringer.


Våler kirke.

Våler kirke.

Våler church.

Fra kirkegården, sett mot hovedinngangen. 

Fra kirkegården, sett mot hovedinngangen. 

Main entrance seen from the churchyard.

Våler kirkegård med grunnmuren etter den nedbrente kirken.

Våler kirkegård med grunnmuren etter den nedbrente kirken.

Våler church yard with the foundations of the old church.

 
Våler kirke
 
Fra kirkerommet med vinduene som et dekorativt element. Kunstner er Espen Dietrichson.

Fra kirkerommet med vinduene som et dekorativt element. Kunstner er Espen Dietrichson.

Main church hall. The artist for the altar “window” is Espen Dietrichson.

 
Hovedtårnet med overlys over alteret.

Hovedtårnet med overlys over alteret.

Main tower and skylight.

 
Hovedrommet med spesial tegnede lamper. 

Hovedrommet med spesial tegnede lamper. 

Main hall with custom designed lights. 

Fra kirketorget. 

Fra kirketorget. 

From the indoor “common”. 

 Visningsrommet.

 Visningsrommet.

The wake space.

 
Fra dåpssakristiet.

Fra dåpssakristiet.

From the baptistery.

 
Fra dåpssakristiet.

Fra dåpssakristiet.

From the baptistery.

Situasjonsplan. 1. Minnelund (gammel kirke), 2. Kirkebakke, 3. Parkering besøkende, 4. Parkering ansatte, 5. Parkering likskue, 6. Driftssone kirkegård, 7. Hovedvei til Våler sentrum, 8. Kapell, 9. Museumstun.

Situasjonsplan. 1. Minnelund (gammel kirke), 2. Kirkebakke, 3. Parkering besøkende, 4. Parkering ansatte, 5. Parkering likskue, 6. Driftssone kirkegård, 7. Hovedvei til Våler sentrum, 8. Kapell, 9. Museumstun.

Site plan.1. Remembrance grove (old church), 2. Church plaza, 3. Parking visitors, 4. Parking staff, 5. Parking wake, 6. Technical sone churchyard, 7. To Våler centre, 8. Chapel, 9. Museum.

Plan. 1. Kirkerom, 2. Dåpssakristi, 3. Visningsrom, 4. Kirketorg, 5. Sakristi, 6. Kontor, 7. Kjøkken, 8. Garderobe, 9. Kjølerom, 10. Lydmix, 11. Lager kontor, 12. Lager og lysstyring, 13. Lager kjøkken, 14. Nedgang, teknisk rom, 15. Bad prest, 16. Stellerom, 17. Administrasjonsinngang, 18. Pårørende inngang, 19. Nedgang, teknisk rom, 20. Ventilasjonstårn, 21. Kirkebakke, forplass, 22. Orgel. a. Kirkerom, b. Dåpssakristi, c. Kirketorg, d. Administrasjon.

Plan. 1. Kirkerom, 2. Dåpssakristi, 3. Visningsrom, 4. Kirketorg, 5. Sakristi, 6. Kontor, 7. Kjøkken, 8. Garderobe, 9. Kjølerom, 10. Lydmix, 11. Lager kontor, 12. Lager og lysstyring, 13. Lager kjøkken, 14. Nedgang, teknisk rom, 15. Bad prest, 16. Stellerom, 17. Administrasjonsinngang, 18. Pårørende inngang, 19. Nedgang, teknisk rom, 20. Ventilasjonstårn, 21. Kirkebakke, forplass, 22. Orgel. a. Kirkerom, b. Dåpssakristi, c. Kirketorg, d. Administrasjon.

Plan. 1. Main hall, 2. Baptistery, 3. Wake space, 4. Church “common”, 5. Sacristy, 6. Office, 7. Kitchen, 8. Cloakroom, 9. Cooler, 10. Sound mix, 11. Office store, 12. Store and light controls, 13. Kitchen store, 14. Stairs to plant room, 15. Bathroom, clergy, 16. Washing room, 17. Administration entrance, 18. Relatives’ entrance, 19. Stairs to plant room, 20. Ventilation tower, 21. Church plaza, 22. Organ. a. Main hall, b. Baptistery, c. Church “common”, d. Administration.

Detaljsnitt. Arbeidstegning. 

Detaljsnitt. Arbeidstegning. 

Detail section. Working drawing.

Fra utstillingen av konkurranseprosjektene.

Fra utstillingen av konkurranseprosjektene.

From the exhibition of the competition projects.

 
Lampene lages på Hadeland glassverk.

Lampene lages på Hadeland glassverk.

Making the lights at Hadeland Glass Works.

 
Arkitekt Espen Surnevik løser et hjørne.

Arkitekt Espen Surnevik løser et hjørne.

Architect Espen Surnevik mocking up a corner.

Konstruksjonen.

Konstruksjonen.

construction.

 
Espen Surnevik og formann Finn Flisen ser på stål montasje

Espen Surnevik og formann Finn Flisen ser på stål montasje

Fra byggeplassen. Espen Surnevik befarer anlegg for overlys i det store tårnet.

Fra byggeplassen. Espen Surnevik befarer anlegg for overlys i det store tårnet.

Modell.

Modell.

Model.

Modell.

Modell.

Model.

 
Modell av kirkerommet.

Modell av kirkerommet.

Model.

Arkitektens beskrivelse

I likhet med mange bygdesentra langs Glomma, er Våler sentrum et lite tettsted med en selvgrodd bebyggelsesstruktur, organisert langs den gamle gjennomfartsveien, Vålgutua. Kirkegårdsanlegget er et av de få planlagte anleggene i sentrum.

“Det var like viktig å skape en tydelig visjon for hva en ny kirke skulle være, som å utvikle et praktisk og velutformet anlegg.”

Tapet av den gamle 1800-tallskirken i en brann i 2009 preget befolkningen i Våler. I arkitektkonkurransen var det like viktig å skape en tydelig visjon for hva en ny kirke skulle være, som å utvikle et praktisk og velutformet anlegg. Den nye kirken skulle bli den nye rammen rundt lokalbefolkningens viktigste livsmarkeringer, fra fødsel til voksenliv og død. Oppgaven var å hente tilbake rommet som var gått tapt, rommet hvor man var døpt, hvor man var konfirmert og hadde giftet seg i generasjoner. Man kan si at det var en umulig oppgave, men like fullt var dette byggherrens ønske og forventning. Vi har derfor valgt å spille på liturgiens hovedfortelling i utformingen av kirken. Brannen ble synonym med Korsfestelsen, og dermed ble oppstandelsen bildet på den nye kirken. Kristus’ oppstandelse og lyset som strømmet ut av graven tredje dag ble overført til prosjektet gjennom et detaljert arbeid med flere ulike lysinnslipp. Lyset fyller rommene og brer seg over menigheten.

Forholdet til omgivelsene

Fotavtrykket til den gamle kirken er murt opp til en minnelund. Den nye kirken er plassert med hovedinngangen midt i prosesjonsaksen til den gamle kirken for å gi en historisk kontinuitet og få den gamle kirkegården og den nye kirken til å fremstå som et helhetlig anlegg.

“Kirkebygget er kledd i rette, høvlede malmfurustokker, som en referanse til de store Vålerskogene.”

Kirkebygget er kledd i rette, høvlede malmfurustokker, som en referanse til de store Vålerskogene som hovedsakelig består av rettvokste furutrær. I interiøret er det benyttet utelukkende kryssfinérplater av kvistfri bjørk på alle vegger og himlinger – bjørk er også et av treslagene som er fremtredende i skogene rundt kirken.

Konstruksjon

Et avgjørende trekk ved konkurranseutkastet var ønsket om å lage en bygning med slanke bygningsliv og tynne avslutninger for å oppnå et ”lett” uttrykk. I dette kirkeprosjektet ble det også et tema å dyrke fraværet av konstruksjon, som et bilde på et eterisk eller svevende rom. Dette var også et tema som ble sentralt i samarbeidet med kunstner og ingeniør, hvor ”oppstandelsesfrisen” i hovedkirkerommet søker å utviske de faktiske bæreaksene i bygget. 

Kirken har en regelstyrt form hvor de to tårnene markerer de liturgiske områdene i bygget. Det store tårnet på 24 meter huser hovedkirkerommet, mens det minste tårnet på 12 meter huser dåpssakristiet. Fire karnapper skyter ut fra den kvadratiske grunnplanen og markerer de fire himmelretningene som i de gamle korskirkeplanene.

Konkurranseutkastet la til grunn en bærende stålkonstruksjon. Rent teknisk medførte den strengt strukturerte stålkonstruksjonen at vi kunne lage svært tynne isolerte vegg- og takkonstruksjoner, selv med 24 meter fri høyde og store spenn. Spesielt spennende er kombinasjonen av isolerte varme ståltak og trekledning. Ved å bruke kompakte uorganiske tak kunne vi unngå lufting, noe som åpnet for at de utvendige trehudene kunne detaljeres med minimale overganger uten luftelyrer. Malmfurustokkene er montert på et eget tilfarersystem utenpå membransjikt og klimavegger. Hver stokk er luftet og satt opp med en tilfeldig valgt spalteavstand på enten 10,15 eller 20 mm til nabostokken. Primærkonstruksjonen i bygget er prosjektert med en levetid på flere hundre år. Malmfurukledningene skal ikke ha vedlikehold eller maling, men gradvis gråne. I det tørre innlandsklimaet har kledningen en lang forventet levetid, men det er lagt til grunn at den skal skiftes om lag hvert femtiende år. På denne måten vil kirken ”gjenoppstå” for hver kommende generasjon.

Universell utforming

I utviklingen av konkurranseutkastet til Våler kirke var det sentralt å søke en arkitektonisk idé som fulgte kravene til universell utforming uten at dette førte til kompromisser for opplevelsen av kirkeprosjektet. 

Hele kirkens besøksareal er anlagt på ett plan. Det kvadratiske kirkeromsgulvet er støpt i betong og tenkt som en monolitt; et bilde på grunnfjellet, ”det hellige fjell”. Store kileformede ramper fører opp til fjellet fra vest, sør og øst.

Innvendige gulv er utformet terskelfrie. De slipte lysegrå betonggulvene er delt opp med sorte rissanvisere som følger byggets akselinjer og sirkulasjonsveier. Gjennom dette oppstår også ledelinjer som viser vei i gulvene. Det er søkt å lage tydelige og logiske romforløp, som gjør opplevelsen av bygget direkte og lettfattelig for alle, enten man har spesielle behov eller ei.

English Summary
Våler Church, Solør

Architect: Sivilarkitekt Espen -Surnevik AS

Våler is a small village on the Glomma River. The churchyard is one of the few planned areas of the town centre, and when the old 19th Century church burned down in 2009, people felt the loss very keenly. The all but impossible task of the new church was to recreate the lost space as a frame for significant events in local people’s lives.

The main story of the liturgy has become the narrative of the church: from fire to resurrection. The new church is located on the existing processional axis, and clad in straight board of heartwood pine, reflecting the local forest landscape. The interior is covered in birch plywood. The artistic elaboration in the interior seeks to “eradicate” the reality of the loadbearing steel structure and achieve an expression of lightness. The towers mark the main liturgical spaces, the church hall and the baptistery, rising from a common cast concrete plinth, the “bedrock” of the church.

Våler kirke
Publisert på nett 02. februar 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.