Aktivitetsgaten.

Ulsmåg skole, Bergen

En horisontal logikk

Ola Roald Arkitekter har spredd massivtresystemet utover på tomten for å gi de ulike rommene en skole krever.


En lang, smal tomt har gitt et langstrakt bygg i bare to etasjer. 

En lang, smal tomt har gitt et langstrakt bygg i bare to etasjer. 

A long, narrow site resulted in a two-storey building, stretched horizontally.

 
Skolens utearealer ligger på flere plan. 

Skolens utearealer ligger på flere plan. 

The outdoor areas are on several levels.

Foajeen med kantine og amfi.

Foajeen med kantine og amfi.

The foyer with canteen and amphitheatre. 

Klasserom. Smale bygningskropper gir gode muligheter for dagslys. 

Klasserom. Smale bygningskropper gir gode muligheter for dagslys. 

Teaching space. 

Fra vestibylen innenfor hovedinngangen.

Fra vestibylen innenfor hovedinngangen.

From the vestibule inside the main entrance.

Fra et av basearealene, sett fra garderoben

Fra et av basearealene, sett fra garderoben

From one of the teaching bases, seen from the locker room.

Vertikale overlys gir dagslys inn i de bredeste delene av planen. 

Vertikale overlys gir dagslys inn i de bredeste delene av planen. 

Clerestory windows allow daylight into the deepest areas of the plan.

Sykkelparkering. 

Sykkelparkering. 

Bicycle parking. 

Aktivitetsgaten.

Aktivitetsgaten.

Activity street.

Uteareal på øvre nivå. 

Uteareal på øvre nivå. 

Outdoor area at upper level.

Situasjonsplan landskap. 1. Hovedinngang, inngang småtrinn 2. Inngang idrettshall, inngang trinn 5-7 3. Undervisning, verksted 4. Sykkelparkering 5. Boder, takoverbygg 6. Aktivitetsgate 7. Varelevering 8. Eksisterende grusbane

Situasjonsplan landskap. 1. Hovedinngang, inngang småtrinn 2. Inngang idrettshall, inngang trinn 5-7 3. Undervisning, verksted 4. Sykkelparkering 5. Boder, takoverbygg 6. Aktivitetsgate 7. Varelevering 8. Eksisterende grusbane

Landscaping plan. 1. Main entrance, entrance lower grades 2. Entrance sports hall, entrance grades 5-7 3. Teaching, workshop 4. Bicycle parking 5. Storage, covered area 6. Activity street 7. Goods delivery 8. Existing sports field

Plan. 1. Hovedinngang 2. Utebod 3. Lett tak 4. Pergola 5. Base med garderobe 6. Formidlingsrom 7. Lærerarbeidsplasser 8. Grupperom 9. Lager 10. Kopi, lager 11. Elevgarderobe 12. SFO base 13. Teknisk rom 14. Renholdssentral 15. Stort formidlingsrom 16. Amfi 17. Hall med scene 18. Utstyrslager 19. Treningsrom 20. Bibliotek 21. Møte- og personalrom 22. Møterom 23. Kontor 24. Arkiv 25. Kjøkken 26. Servering 27. Musikk 28. Øverom 29. Forskerrom, naturfag 30. Myke materialer, keramikk 31. Harde materialer 32. Maskinrom, trelager 33. Inngang, vestibyle 34. Garderobe lærere 35. Helsesøster 36. Lege, psykolog 37. Vakt 38. Foaje og kantine 39. Base 40. Hall, tribune

Plan. 1. Hovedinngang 2. Utebod 3. Lett tak 4. Pergola 5. Base med garderobe 6. Formidlingsrom 7. Lærerarbeidsplasser 8. Grupperom 9. Lager 10. Kopi, lager 11. Elevgarderobe 12. SFO base 13. Teknisk rom 14. Renholdssentral 15. Stort formidlingsrom 16. Amfi 17. Hall med scene 18. Utstyrslager 19. Treningsrom 20. Bibliotek 21. Møte- og personalrom 22. Møterom 23. Kontor 24. Arkiv 25. Kjøkken 26. Servering 27. Musikk 28. Øverom 29. Forskerrom, naturfag 30. Myke materialer, keramikk 31. Harde materialer 32. Maskinrom, trelager 33. Inngang, vestibyle 34. Garderobe lærere 35. Helsesøster 36. Lege, psykolog 37. Vakt 38. Foaje og kantine 39. Base 40. Hall, tribune

Plan. 1. Main entrance 2. Storage 3. Light roof 4. Pergola 5. Teaching base and lockers 6. Teaching room 7. Teacher workstation 8. Group teaching 9. Storage 10. Copier, storage 11. Student lockers 12. After-school club 13. Plant room 14. Cleaning 15. Teaching space 16. Amphitheatre 17. Hall with stage 18. Storage 19. Fitness room 20. Library 21. Meeting room, staff 22. Meeting room 23. Office 24. Archive 25. Kitchen 26. Servery 27. Music 28. Rehearsal room 29. Science 30. Soft materials, ceramics 31. Hard materials 32. Machinery, wood store 33. Entrance, vestibule 34. Teacher lockers 35. Nurse 36. Doctor, councellor 37. Superviser 38. Foyer and canteen 39. Teaching base 40. Hall, stands

Snitt A-A, med hovedinngang og amfi. 
 

Snitt A-A, med hovedinngang og amfi. 

Section A-A.

 
Detaljsnitt gesims., Terrasse og vegg møter terreng.

Detaljsnitt gesims., Terrasse og vegg møter terreng.

Detail section at parapet, tarrace and general detail where wall meets terrain. 

Arkitektens beskrivelse

Ulsmåg skole er et eksempel på et prosjekt hvor flere av de opprinnelige premissene ble endret tidlig i prosessen. Bergen kommune ønsket at deler av eksisterende bygg skulle rehabiliteres og bygges om, og at resterende arealbehov skulle dekkes av et nybygg. I tillegg la reguleringsplanen som var under utarbeidelse opp til en todeling av programmet i et skolebygg og en separat flerbrukshall. 

“Utgangspunktet var et enkelt rektangel, som ble perforert og oppbrutt på forskjellig vis.”

I nært samarbeid med Bergen kommune og prosjektledelsen gjorde vi en analyse av dette i forhold til arealeffektivitet og kostnader, samt optimale løsninger for en god skole, basert på kommunens kravspesifikasjon for skolebygg. Til slutt ble det vedtatt at den gamle og slitte bygningsmassen skulle rives og at man skulle bygge skolen som et kompakt bygg, med fokus på sambruk og effektiv arealutnyttelse. 

Bygget

Den lange, smale tomten, med boligbebyggelse tett på, resulterte i et langstrakt bygg med to etasjer. Utgangspunktet var et enkelt rektangel, som ble perforert og oppbrutt på forskjellig vis – for å skape en variasjon av romtyper ute og inne, for å få inn dagslys og for å oppnå en skalering av bygget som svarte til bruken.

Rektangelet gir grunnlaget for et rasjonelt aksesystem og konstruksjonen. Et stykke inn i prosessen begynte vi å jobbe med byggets miljøprofil, og delvis med støtte fra Innovasjon Norge ble det besluttet at skolen skulle være et trebygg, gjerne i massivtre. Etter flere runder med massivtreleverandører og konsulenter ble resultatet en kombinasjon av massivtre i bærende yttervegger, limtre i hovedbæringen inne i bygget og bjelkelag i etasjeskillene og i yttertaket. Dette gav oss den nødvendige fleksibiliteten i forhold til å løse programmet med de varierende romstørrelsene som en skole inneholder. Yttertaket er dekket med sedum, ikke bare for å gi boligbebyggelsen en fin takflate å se ned på, men også for å takle en reell utfordring med fordrøyning av overvann fra den store takflaten. 

“Etter flere runder med massivtreleverandører og konsulenter ble resultatet en kombinasjon av massivtre og limtre.”

Fellesrom som kantine, auditorium, bibliotek, mat og helse, administrasjon osv. er lagt midt i bygget på plan 1. På denne måten blir det kortest mulig vei til trinnarealene. I sørfløyen ligger småskolen (1-4) og i nordfløyen mellomtrinnet (5-7). I tillegg ligger flerbrukshallen inntil fellesarealene, men garderober osv. kan benyttes utenfra, uten at man trenger adkomst til hele skolebygget. 

Trinnarealene har desentraliserte innganger. For de minste barna ligger inngangene inne i atriet i bygget mot sør, som skaper et intimt og skjermet uteareal. Mellomtrinnet har sine undervisningsrom i 2. etasje, og utvendige trapper fører opp til ”private” utearealer i 2. etasje med inngang direkte til de respektive trinnarealene. 

Det er lagt vekt på godt dagslys i bygget, blant annet ved at det er skåret inn i det overordnede rektangelet for å øke muligheten for å få inn lys fra flere sider. Bygget har syv desentraliserte ventilasjonsanlegg lagt i separate takoppbygg. I tilknytning til disse er det lagt inn vertikale overlys, som gir et supplerende dagslys midt inne i de bredeste delene av skolebygget. 

Ola Roald AS Arkitektur

Landskapsarkitektens beskrivelse

Tomten ligger hovedsakelig på to nivåer med åtte meter nivåforskjell. Nivåforskjellene og den langstrakte tomteformen har gitt utfordringer for utnyttelse og etablering av interne kommunikasjonslinjer. “Aktivitetsgaten” binder sammen det langstrakte uteanlegget. Dette aktive møtestedet står i kontrast til et roligere indre gårdsrom som defineres av skolens bygningsvolum. Det oppdelte bygningsvolumet gir innslipp for lys og trekker tilstøtende natur- og kulturlandskap inn i skoleanlegget.

Totlandsveien deler skoletomten på tvers, og det er bygget en åtte meter bred kulvert som binder sammen skolens uteareal på begge sider av veien. I prosjektet er det etablert løsninger for fordrøyning av vann i vegetasjonsfelt, ved vannrenner for lek og grønne tak.

Norconsult AS

English Summary
Ulsmåg School, Bergen

Architects: Ola Roald AS Arkitektur

Ulsmåg School is built on a long, narrow site in an existing suburb, resulting in a long two-storey building, perforated and broken up to provide the required variation of indoor and outdoor spaces. A central “street” connects the parts of the outdoor landscape, and contrasts the quieter courtyards within and between the different building volumes.

The structure is a combination of cross-laminated timber elements in the outer walls, and laminated timber beams in the inner construction, with simple timber beams in floors and roofs. The sedum-covered roof is an important part of the local rainwater handling.

Daylight has been prioritised throughout, with cuts into the overall rectangular form allowing deep daylight penetration. There are also clerestorylights in the deepest parts of the plan, in connection with the seven ventilation towers.

Ulsmåg skole, Bergen
Publisert på nett 14. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7-8 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.