Kjærrabrua over Numedalslågen

Kjærrabrua over Numedalslågen

Kjærrabrua over Numedalslågen
Kjærrabrua over Numedalslågen
 
Kjærrabrua over Numedalslågen
 
Kjærrabrua over Numedalslågen
 
Kjærrabrua over Numedalslågen
Kjærrabrua over Numedalslågen
Kjærrabrua over Numedalslågen
 
 
Kjærrabrua over Numedalslågen
Arkitektens beskrivelse

Ved Kjærra i Lardal kommune 40 km oppstrøms fra Larvik har et tradisjonelt laksefiske funnet sted helt siden trettenhundretallet. Fra riksveien er det i dag kjøreadkomst ned til vestbredden, mens den andre bredden, Kjærra, alltid har vært vanskelig tilgjengelig.

Lardal kommune satser i disse år på å opparbeide friarealene på begge sider av elva. I disse planene inngår etablering av fotgjengerbru mellom Gabrielløkka og Kjærra. Forutsetningen for bruprosjektet var at brua i denne skogrike kommunen skulle bygges i tre og representere god arkitektur og ingeniørkunst vel innpasset i elvelandskapet.

Brua har en total lengde på 132 m. Konstruksjonen er basert på landkar i armert betong, ett på hver elvebredd, og tar Lågen i ett fritt spenn på 91,6 m. På hvert landkar er det montert en triangulær konsoll bestående av ett bjelkepar båret av skråstrevere. Konsollene forankres i bakkant i betongfundamenter. Mellom konsollbjelkenes ytterpunkter i avstand 66 m er det montert et dobbelt underspent konstruksjonssystem med buer og trykkstaver i limtre hvor strekkkrefter tas av stålkabler. Vindkrefter fanges opp av et vindfagverk i stål som ligger som en horisontal stige mellom limtrebuene.

Doble rekkverksbalustre med skråstrevere er montert til de utkragete tverrbjelker i en avstand på 2,4 m. En diagonaltløpende bordgang er skrudd til tverrbjelkene. Brystningen er utført i rammer i galvanisert netting som også bidrar til å redusere vindlasten. Belysning på brudekket ivaretas av armaturer som er montert mellom annethvert balusterpar. Dette forbedrer sikkerheten og tegner bruas kurvatur når mørket faller på. Alle beslag i galvanisert utførelse er basert på en kombinasjon av innslissete plater og gjennomgående bolter.

Limtreet i hovedkonstruksjon og overbygning er impregnert i to prosesser: CCA trykkimpregnering før sammenliming av lameller og trykkimpregnering med kreosot etter sammenliming og bearbeiding. De doble håndløperne er utført i oljebehandlet sibirsk lerk.

Den store utfordringen i byggeprosessen ble det store løftet av midtseksjonen. Denne ble montert på pongtonger og vinsjet ut til posisjon i elva. Ved hjelp av en kran på hver utkraget konsoll skulle den 36 tonn tunge midtseksjonen løftes opp og hektes på plass. Løfteoperasjonen ble utsatt flere ganger på grunn av stor vannføring i elva; det var mai måned og vårflom. Da startskuddet omsider gikk, tok prosessen bare to timer og foregikk uten dramatikk.

Ved prosjektering av en lett gangbru med langt fritt spenn og smal bredde blir man konfrontert med spesielle utfordringer. I dette prosjektet gjaldt det særlig horisontale svingninger. Svingninger oppstår særlig merkbart når mange mennesker i klynger passerer over brua, og forsterkes når man instinktivt forsøker å kompensere ved å sette sjøbein. Fenomenet har som kjent fått en viss oppmerksomhet i forbindelse med den nye London Millennium 

Footbridge. Man kan løse problemet ved å øke brubanens stivhet alternativt ved å montere dempere, eller man kan kombinere metodene. Disse tiltakene er nå til vurdering for Kjærrabrua.

Med utgangspunkt i en beskjeden egenandel har kommunen med stor dyktighet fullfinansiert prosjektet ved å innhente tilskudd og sponsormidler fra offentlige og private midler. I rekken av bidragsyterne finner vi Norsk kulturråd, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og Norges forskningsråd. 

Lardal kommune har gjennom hele prosjekterings- og anleggsperioden vært seg stedets spesielle kvaliteter bevisst og har lagt inn betydelige krefter for å oppnå et godt resultat. Kommunen har også vist seg som en meget profesjonell byggherre med økonomistyring og byggeledelse i stram regi.

English Summary
Pedestrian bridge at Kjærra

Architect: Arne Eggen Arkitekter AS 

This 132-metre long timber bridge with a free span of 91,6 metres across the Numedalslågen river is a part of a municipal effort to improve access to the public riverbanks. The construction is based on two concrete bridgeheads, each supporting a triangular console. The consoles support a double, undertensioned structural system with laminated timber compression members and steel wires taking the tensional forces. Wind load is dealt with by a horizontal steel girder between the laminated timber arches, and is kept to a minimum by using a galvanized net railing. All connections are based on a combination of plates and bolts.

A light and narrow pedestrian bridge with a long span will be prone to horizontal movement, which is especially noticeable when groups of several people are crossing the bridge, and which is amplified when they compensate by walking with a «sailor’s gait». This can be solved by horizontal stiffening or by dampers. These measures are now under consideration for the Kjærra bridge. 

Kjærrabrua over Numedalslågen
Publisert på nett 11. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2002. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.