Det Kongelige Teater, København

Det Kongelige Teater, København

Foajeen som skapes mellom alle teaterscenene, rommet som ble formet ved å lytte til de gamle bygningene ... Jeg tror Pierre Boulez vil finne igjen motiver fra Marcuskirken i Venezia, hvor Palestrina skapte sine orkesterverker ved å nytte broene mellom kuppelkonstruksjonene for oppstillingen av sine musikere slik at lyden kunne fylle rommet fra mange kanter ... Jeg tror den danske komponisten Per Nörgård vil finne hjem for sine komposisjoner, eller nordmannen Arne Nordheim ... og det store tregolv kunne ta imot Grotovskys iscenesettelser av middelalderdramaer – et scenerom som kunne huse hele den moderne bevegelse, som igrunnen stoppet opp på grunn av mangel på romlige utfordringer. 


Det Kongelige Teater, København
Det Kongelige Teater, København
 
Det Kongelige Teater, København
 
 
Det Kongelige Teater, København
Konstruksjonselementer.

Konstruksjonselementer.

Det Kongelige Teater, København
 
Det Kongelige Teater, København
Det Kongelige Teater, København
Det Kongelige Teater, København
 
Det Kongelige Teater, København
Det Kongelige Teater, København
 
 
"...og det store tregulvet kune ta i mot Grotowskys iscenesettelser av middelalderdrama---"

"...og det store tregulvet kune ta i mot Grotowskys iscenesettelser av middelalderdrama---"

Det Kongelige Teater, København
 
Det Kongelige Teater, København
Det Kongelige Teater, København
 
Det Kongelige Teater, København
Det Kongelige Teater, København
Det Kongelige Teater, København
 
Arkitektens beskrivelse

Kongens Nytorv er et fantastisk geografisk sted i København. På den ene siden representeres reisen ut med de store båter, og på den andre siden kan man begi seg inn i byens pulserende liv.

Det nye teateret vil bli bygget mellom Peder Skrams gate og Tordenskiolds gate, forholdsvis anonymt inne i kvartalet, i skyggen av Stærekassen. Det viktige ved dette prosjektet er at hele det nye kom-plekset med alle de fem teaterscenene skal kunne kommunisere med den store plassen, og også – som vi nå har mulighet til – kommunisere med dokksiden.

På grunn av Stærekassens monumentalitet får inngangspartiet en størrelse og utforming som gjør at det vil virke utrolig luftig under sin hvite skallkonstruksjon, i kontrast til de mer lukkede omkringliggende fasader. Den vil sveve som en slags fuglevinge over en del av de gamle bygningene.

Inne i foajeen ligger Stærekassen som et opplyst smykke, og den danner målestokken for den store og luftige bakenforliggende foajédelen.

En teatersal er en lukket sal, hvor man sitter stille på sin nummererte plass i flere timer, og derfor er det deilig å kunne komme ut i et stort, åpent rom. I dette rommet tar man del i livets virkelige teater, og via trapper, broer og plan skapes bevegelse.

Foajeen har også kapasitet til å fungere som et levende sted for forskjellig-artede kulturaktiviteter. I tilknytning til dette vil det også komme en bok-café.

Broene, for eksempel, blir skuespillerens bindeledd mellom de gamle garderober, og de nye scener. På den måten har også skuespilleren mulighet til å ta del i foajeens pulserende liv.

På toppen av teaterbygget har vi valgt å plassere den store restauranten, som gir deg Københavns vakre skyline, med sine kjente kupler og tårn. Dette blir i kontrast til at man senere beveger seg ned på foajeens gulv, og ut i den urbane situasjon.

Når man kommer ut fra teateret, blir man møtt av en atmosfære som forhåpentligvis vil gi en levende kontrast til det man nettopp har opplevd inne i illusjonens verden.

Her får Kongens Nytorv et bygg som åpner seg opp, og ønsker deg velkommen, samtidig som det blir en poetisk hendelse – et supplement til plassens allerede mangfoldige arkitektoniske utrykk.

Fakta

Kunkurranse - 1.premie.

English Summary
The Royal Theatre, Copenhagen

Architect: Sverre Fehn. Collaborators: Henrik Hille and Ervin Strandskogen

The design of the foyer that provides a link between all the theatres emerged from listening to the old buildings ... I believe Pierre Boulez will recognise motifs from St. Mark’s Church in Venice, where Palestrina created his orchestral works by placing his musicians on the bridges between the domes so that the sound would fill the room from many directions ... 

I believe Danish composer Per Nörgård will find a home for his compositions here, or Norwegian Arne Nordheim ... and the spacious wooden floor could provide a setting for Grotovsky’s productions of medieval drama – in fact for the entire modern movement, which really came to a halt because of a lack of spatial challenge.

Kongens Nytorv is a fantastic geographical location in Copenhagen. On one side is the outward journey, represented by the great liners in the dock, and on the other side the inward journey, to the pulsating life of the city.

The new theatre will be built between Peder Skrams gate and Tordenskiolds gate, fitting fairly anonymously into the block in the shadow of the building commonly known as Stærekassen, «The Starling Box». The important point about this project is that the entire new complex, and all five theatres, must be able to communicate with the great square, and also – since we now have the opportunity – with the dockside.

Due to the monumental nature of Stærekassen, the entrance will be of a size and design that make it seem unbelievably airy under its white shell structure, in contrast with the more enclosed facades that surround it. It will float like a kind of bird’s wing over some of the old buildings.

Inside the foyer, Stærekassen lies like an illuminated jewel, providing the scale for the large, airy foyer behind.

A theatre is an enclosed room where you sit still in your numbered seat for seve-ral hours, and it is therefore delightful to be able to emerge into a large, open space. 

In this space you become part of the real theatre of life, and movement is created by stairs and bridges linking the various levels.

The foyer has sufficient capacity to function as a lively venue for various types of cultural activity. There are also plans for a book café.

The bridges, for example, will be the actors’ link between the old dressing rooms and the new theatres. The actors will therefore also have the possibility of participating in the busy life of the foyer. 

We have chosen to locate the large restaurant at the top of the building, with views across the familiar domes and towers of Copenhagen’s beautiful skyline. It provides a perspective very different from  the floor of the foyer and the urban situation beyond.

When you emerge from the theatre, you will step into an atmosphere which hopefully provides a lively contrast with the world of illusion you have just left. 

With this project, Kongens Nytorv will gain a building which opens up and wishes you welcome. It will also be a poetic event – a supplement to the diversity of architectural expression that already exists in the square.

Det Kongelige Teater, København
Publisert på nett 14. desember 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1997. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.