Lukkede økologiske systemer slik NASA forestilte seg dem i 1975. Foto: Donald E. Davis NASA 1976
Foto: Donald E. Davis NASA 1976

Den økologiske arkitekturens lukkede verden

Det er først de senere årene at bærekraftig konstruksjon og arkitektur har beveget seg fra sin motkulturelle og politisk radikale hjemstavn over i et politisk nøytralt og mer samfunnsmessig generelt territorium. Men hvordan ble inntrykket av den «økologiske arkitekturen» som en egen, lukket verden skapt? I denne artikkelen trekker vitenskapshistoriker Peder Anker trådene bakover til 1950-tallet og det amerikanske romfartsprogrammet.1 

«Menneskeheten befinner seg på randen av en katastrofesituasjon, kanskje befinner vi oss allerede i den,» hevdet studenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo våren 1969. Anledningen var en stor utstilling som de laget på Universitetsplassen ved Karl Johans gate om den nært forestående økokatastrofen. Den ble besøkt av i overkant sytti tusen Oslobeboere, før den ble pakket sammen og sendt på turné rundt i landet. Det studentene ønsket å si var at man trengte en ny måte å forstå verden på: Jorden burde forstås som et romskip. «Romskipet ’Tellus’,» forklarte de, var et «lukket system» med et «mannskap» bestående av diverse mikroorganismer, plantearter, dyrearter og mennesker, med en begrenset mengde vann, luft, jord, og hav å leve av.2

Utstillingen var et viktig utrykk for den radikale motkulturen ved Arkitekthøgskolen, og representerte for studentene et brudd med den industrielle vekstkulturen de mente lærerne støttet ved ikke å omfavne økologisk arkitektur. Det arkitektene burde gjøre, mente studentene, var å tegne bygg som imiterte energistrømmen og resirkuleringen av ressursene i et romskip. Ideen for utstillingen var i sin helhet hentet fra økologiske debatter i USA. Det er derfor nødvendig å forstå, helt kort, hvordan økologene jobbet og tenkte der, og hvordan deres arbeid inspirerte ulike designere.

Ombord i fremtidens romstasjoner med lukkede økologiske systemer slik NASA forestilte seg dem i 1975.  Foto: Rick Guidice NASA 1975

Ombord i fremtidens romstasjoner med lukkede økologiske systemer slik NASA forestilte seg dem i 1975. 

On board the the space stations of the future, closed systems as imagined by NASA in 1975.

Foto: Rick Guidice NASA 1975
Stasjonene skulle rulle rundt som store hjul, noe som ville generere en kunstig tyngdekraft for beboerne. Foto: Donald E. Davis NASA 1975

Stasjonene skulle rulle rundt som store hjul, noe som ville generere en kunstig tyngdekraft for beboerne.

On board the the space stations of the future, closed systems as imagined by NASA in 1975.

Foto: Donald E. Davis NASA 1975
De ville ha modernistisk arkitektur, samt elver, innsjøer, skoger, planter, insekter og dyr. Foto: Donald E. Davis NASA 1975
Foto: Donald E. Davis NASA 1975

De ville ha modernistisk arkitektur, samt elver, innsjøer, skoger, planter, insekter og dyr.

On board the the space stations of the future, closed systems as imagined by NASA in 1975.

Økologisk romforskning i USA

Etter oppsendelsen av Sovjets Sputnik-satellitt i 1957 åpnet den amerikans-ke kongressen for alvor slusene for romforskning, og alle forskningsdisipliner søkte å finne sin nisje i det som ble et gedigent forskningsprogram for å muliggjøre en månelanding. Ethvert fag med respekt for seg selv kastet seg over mulighetene, inkludert jordnære økologer, som ikke tidligere hadde tenkt at forskning på botanikk i verdensrommet var noe for dem. I løpet av noen ganske få år ble flere hundre av dem involvert i spørsmål knyttet til hvordan man kunne bygge lukkede økologiske romkapsler for astronauter. Et av mange tekniske problemer som måtte løses var resirkulering av luft og kloakk inne i kapselen, slik at astronautene fikk rent vann, fersk mat, og frisk luft til månereisen. Økologenes løsning var å konstruere et lukket økologisk system, der alle romskipets ressurser skulle være i konstant resirkulering, drevet av solenergi. Siden en slik løsning med enkle modifikasjoner kunne overføres til utvikling av undervannsbåter og lukkede atomsikre bomberom, fikk økologene rikelig med forskningsmidler også fra militære kilder.

Utover 1960-tallet ble det klart at den enkleste løsningen for astronautene var å ta med seg mat, og basere seg på resirkulering av luft og vann i romskipet. I permanente romstasjoner på månen, og i en mulig ferd til Mars, måtte man derimot dyrke egen mat, noe som ga økologene store utfordringer med hensyn til bygging av lukkede økosystemer. De hevdet at innenfor et slikt system ville astronauten måtte fungere i harmoni med sine teknologiske og økologiske omgivelser for å overleve. Alle planter, insekter, fisker og dyr som ble tatt med i romkapselen, var tiltenkt helt spesifikke roller for at økosystemet skulle være i balanse, og alle arter var derfor biologisk sett like viktige. Denne forestillingen om artenes gjensidige avhengighet innen romkapselen dannet grunnlag for visjonære debatter om fremtidens astronauters etiske, juridiske og teknologiske liv utenfor jordkloden.

Lukkede økologiske systemer slik NASA forestilte seg dem i 1975. Foto: Donald E. Davis NASA 1976
Foto: Donald E. Davis NASA 1976

Lukkede økologiske systemer slik NASA forestilte seg dem i 1975.

On board the the space stations of the future, closed systems as imagined by NASA in 1975.

Romfergen som modell

Astronautene var den kalde krigens store helter, og deres liv ble derfor av mange satt opp som et ideal for hvordan man også burde leve på jorden. Progressive arkitekter var blant de første til å sette frem romskipet som modell for en riktig livsstil. Først ute var Serge Chermayeff og Christopher Alexander, som i boken Community and Privacy (1963) viste til hvordan undervannsbåter og romferger ble laget slik at deres beboere kunne overleve i lang tid uten å være en miljøbelastning for omgivelsene. Arkitekter burde også bygge autonome økologiske bygg, mente de, og kom med flere forslag til hvordan dette kunne organiseres.

Her sees den miljøskadelige prosessen fra produksjon til forurensing. Plakat fra utstillingen «Og etter oss…» 1969.

Her sees den miljøskadelige prosessen fra produksjon til forurensing. Plakat fra utstillingen «Og etter oss…» 1969.

The environmentally harmful process from production to pollution. Poster from the exhibition «And after us...» 1969. 

Et lukket miljøvennlig økosystem basert på resirkulering. Plakat fra utstillingen «Og etter oss…» 1969. 

Et lukket miljøvennlig økosystem basert på resirkulering. Plakat fra utstillingen «Og etter oss…» 1969. 

A closed, environmentally friendly ecosystem based on recycling. Poster from the exhibition «And after us...» 1969. 

«Og etter oss…» fra Universitetsplassen, våren 1969
 

«Og etter oss…» fra Universitetsplassen, våren 1969

«And after us...», the University Square, Oslo, spring 1969.

Modell av utstillingen «Og etter oss…» fra Universitetsplassen, våren 1969.

Modell av utstillingen «Og etter oss…» fra Universitetsplassen, våren 1969.

Model from the exhibition «And after us...», the University Square, Oslo, spring 1969.

En av de mange som leste Community and Privacy med begeistring, var Richard Buckminster Fuller, som også lot seg inspirere av økologisk romforskning. Fuller hadde så tidlig som i 1938 argumentert for at arkitekter burde følge økologiske designprinsipper, og kunne derfor med en viss rett fremheve seg selv som en nestor i det som raskt utviklet seg til en egen arkitektonisk faggren. Fuller designet flere mindre boliger med naturlig ventilasjon og avkjøling, men ble mest berømt for sine mange kuppelhaller. Den amerikanske marine bestilte flere tusen «domes» for militært bruk, og ble slik hans viktigste klient. Dette gjorde Fuller finansielt rustet til å forske på det som interesserte ham aller mest, nemlig strategier for global økologisk forvaltning. Han så for seg at økologer kunne styre de økologiske prosessene på jordkloden fra et vitenskapelig kontrollsenter, slik NASA styrte romskipene fra sitt kontrollsenter i Houston, Texas. Dette var hovedbudskapet i hans kanskje mest berømte bok, Operating Manual for Space-ship Earth (1969). Forestillingen om jorden som et romskip var en analogi til den økologiske romkapselen, og den impliserte, som Fuller skrev, at «vi alle er astronauter.»3

Inspirert av militære strategispill utviklet Fuller flere «World Games» der han ba sine studenter og andre om å utvikle scenarier for hvordan det ville gå med Romskipet Jorden gitt ulike industrielle eller økologiske handlingsalternativer. Han fikk også bygget et kontrollrom ved Southern Illinois University i form av en kuppelhall der jordklodens land og kontinenter ble malt opp på innsiden, som i et planetarium. Her ble det installert avanserte datamaskiner som genererte ulike sosiale og materielle scenarier for jorden. Ideen var at økologene skulle plotte informasjonen utover kartene for så å komme med forslag til hvordan jordkloden burde administreres. Selv om Fuller var visjonær og fremtidsrettet, så var han også tidstypisk for den kalde krigen, han hentet sine ideer for global økologisk styring fra eksisterende militære kontrollrom for global krigføring.

«Ark in Scpace». Michael Böhme, 1997. Fra Building for Space Travel, The Art Institute of Chicago, 2001. 
 

«Ark in Scpace». Michael Böhme, 1997. Fra Building for Space Travel, The Art Institute of Chicago, 2001. 

«Ark in Space». Michael Böhme, 1977. From Building for Space Travel, The Art Institute of Chicago, 2001.

Spaceship earth

Fullers forslag om å betrakte jorden som et stort romskip ble varmt mottatt i mange miljøer langt utenfor designernes rekker. Ideen ble sentral for økonomer, sosiologer, politikere og filosofer, i tillegg til en voksende miljøbevegelse. En norsk lærebok i geografi for ungdomsskolen er helt tidstypisk for hvordan økologi ble diskutert også internasjonalt i begynnelsen av 1970-årene: «Det golde månelandskapet, som fullstendig mangler liv, forteller kanskje bedre enn noe annet hva som kan hende med vår egen klode hvis miljøødeleggelsene skal få lov til å forsette i fremtiden. Romferdene har gitt oss nye ideer om den verden vi lever i. Selve romskipet kan vi se på som en miniatyrmodell av jorda. […] Romskipet er et lukket system og må derfor inneholde alt som passasjerene trenger for å leve. Det samme gjelder vårt livsmiljø her på kloden. […] Kloden vår kan beskrives som et overbemannet romskip med begrensede ressurser. Det vi nå vet om forholdene på jorda, viser at skipet befinner seg i farlig farvann.»

Bilder tatt av astronauter på månen av «jordoppgangen» ble av mange miljøvernere sett på som en radikal ny verdensanskuelse. Arkitektstudentene som laget «Og etter …» – utstillingen plasserte bildet sentralt i sine montasjer. Like viktig ble det i miljøkampen mot EF i 1972, der det europeiske fellesmarkedets åpne økonomi ble satt opp mot verdien av en lukket norsk selvbergingsøkonomi etter modell av det idealiserte økologiske romskipet. I den kapitalistiske «cowboy-økonomien,» ble det argumentert, «er forbruket selve målet», mens i den lukkede «romskipsøkonomien er forbruk vurdert som en nødvendig kostnad.»5 

Skjema for et lukket økologisk system i en romkapsel, fra S. P. Johnson «Ecological Considerations of a Permanent Lunar Base», 1963. 

Skjema for et lukket økologisk system i en romkapsel, fra S. P. Johnson «Ecological Considerations of a Permanent Lunar Base», 1963. 

Flowchart for a closed ecosystem in a space capsule, from S. P. Johnson «Ecological Considerations of a Permanent Lunar Base», 1963.

Richard Buckminster Fullers kuppelhall klar til bruk på hangarskipet U.S.S. Leyte i 1957. Fuller hentet flere ideer om forvaltning av verdens økologiske ressurser fra sin viktigste klient, den amerikanske marine. Fra Fuller, Ideas and Integrities, 1963.

Richard Buckminster Fullers kuppelhall klar til bruk på hangarskipet U.S.S. Leyte i 1957. Fuller hentet flere ideer om forvaltning av verdens økologiske ressurser fra sin viktigste klient, den amerikanske marine. Fra Fuller, Ideas and Integrities, 1963.

Richard Buckminster Fuller’s dome hall ready for use on the aircraft carrier U.S.S. Leyte in 1957. Fuller got several of his ideas for the management of the world‘s ecological resources from his main client: the US Navy. From Fuller, Ideas and Integrities, 1963.

Det å analysere landskap på jorden som lukkede økologiske system i analogi til romskip var selve kongstanken i John MacHargs berømte bok Design with Nature fra 1969. Den solgte i fenomenale tre hundre og femti tusen eksemplarer, og ble, uten sidestykke, den viktigste boken om landskapsarkitektur under den kalde krigen. Det var bruken av romskipet som modell for et mer harmonisk forhold til miljøet som fanget oppmerksomheten. Menneskets relasjon til landskapet, argumenterte MacHarg, burde analyseres på samme måte som astronautens lukkede liv i økosystemet i romkapselen: «Vi kan bruke astronauten som vår instruktør, for han søker etter de samme svar. Han strever med å overleve – akkurat slik som oss.»6 Alle deler av romskipets økologi var like viktige for å opprettholde systemet, et perspektiv som burde overføres til landskapsarkitektens analyse av de ulike delene av miljøet på romskipet Jorden. Landskapsarkitekter burde kunne se seg selv som astronauter i arbeidet med å analysere og ivareta jordmiljøets ulike deler, for så å bruke denne kunnskapen i planleggingen av menneskelig aktivitet.

Fra «2001 – En romodyssé», 1968. Regi: Stanley Kubrick. 
 

Fra «2001 – En romodyssé», 1968. Regi: Stanley Kubrick. 

From «2001 – A space odyssey», 1968. Director: Stanley Kubrick.

Overføring av romfartsteknologi

Siden romstasjoner og farkoster ble brukt som modell for hvordan jorden burde organiseres, ble disse gjenstand for intens arkitektonisk debatt med mange utopiske forslag for fremtidens design i verdensrommet. Menn fattet en spesiell interesse, med viktige bidrag publisert i blader som Playboy og Penthouse. Her presenterte Buckminster Fuller visjonære ideer til nye byer i verdensrommet konstruert som lukkede økologiske systemer. Han inspirerte mange designere, slik som Ulrich Franzen og Paul Rudolph, til å tegne opp futuristiske byer på jorden inspirert av romstasjonene.7 Dette kom samtidig som en serie med tekniske løsninger fra romferdene ble lansert både i alternativ designlitteratur og mer etablerte arkitekttidsskrifter. 

«Grumman’s Integrated Household System» fra Architectural Design 1972. 
 

«Grumman’s Integrated Household System» fra Architectural Design 1972. 

«Grumman’s Integrated Household System» from Architectural Design 1972.

Romfartsindustrien hadde en kraftig økonomisk nedtur etter den siste månelandingen i 1972, og forsøkte derfor å overføre sin teknologi og kunnskap til et mer jordisk marked. Et eksempel er «Grumman’s Integrated Household System», lansert i Architectural Design.8 The Grumman Corporation hadde utviklet månelandingsfartøyet for NASA, og deres system for resirkulering av vann i en bygning var hentet fra dette fartøyet. Lignende romfartsteknologier for resirkulering av avfall, mat og energi ble utviklet av Lockheed Missiles and Space Company i California. Lanseringen av bio-toalettet er et eksempel. Viktigst i denne teknologioverføringen fra romskipene var nok solcellepanelene, som raskt ble et symbol på økologisk korrekt design på jorden.

Både i universitetsmiljøer og i mer alternativt orienterte forskningsmiljøer ble det utover 1970-tallet forsket på hvordan man kunne bygge integrerte økologiske bygg inspirert av romfartøyer. Ved Cambridge University satte Alexander Pike og John Frazer i gang et større prosjekt for å se hvordan man kunne konstruere autonome hus. I slike bygg skulle alt resirkuleres, slik Pike viser i sin plansje av hvordan luft, vann, mat, og kloakk ideelt sett burde bevege seg i et bygg (se illustrasjon).9 På denne måten ville ikke arkitekturen være en belastning for miljøet. Pike og Frazer hadde en rekke viktige studenter, deriblant Brenda og Robert Vale, som startet Soft Technology Research Community i Wales, der mange økologisk orienterte arkitekter har hentet inspirasjon. En annen av deres studenter var Kenneth Yeang som slo seg opp som økologisk arkitekt under byggeboomen i Malaysia på slutten av 1980-tallet.

Biosphere 2 fra 1991 tegnet av Phil Hawes. Det viktigs-te forsøket på å konstruere et lukket økologisk system basert på romfartsøkologisk forskning.

Biosphere 2 fra 1991 tegnet av Phil Hawes. Det viktigs-te forsøket på å konstruere et lukket økologisk system basert på romfartsøkologisk forskning.

Biosphere 2 from 1991, designed by Phil Hawes. The most important attempt to construct a closed ecological system based on space ecology research.

Biosphere 2 fra 1991 tegnet av Phil Hawes. Det viktigs-te forsøket på å konstruere et lukket økologisk system basert på romfartsøkologisk forskning.

Biosphere 2 fra 1991 tegnet av Phil Hawes. Det viktigs-te forsøket på å konstruere et lukket økologisk system basert på romfartsøkologisk forskning.

Biosphere 2 from 1991, designed by Phil Hawes. The most important attempt to construct a closed ecological system based on space ecology research.

Biosphere 2-prosjektet

Noen av de første til å overføre romfartsteknologi til bygg i USA var arkitektmiljøet ved Berkeley i California, der The Integral Urban House ble bygget i 1972. Huset var konstruert som et lukket «integrert» system der beboerne, ideelt sett, skulle kunne leve uten å gå ut og dermed komme til å skade miljøet. Tilsvarende forsøkte Sean Wellesley-Miller og Day Chahroudi, som ledet solenergilaboratoriet ved MIT, å bygge et «Bio-Shelter» som skulle fungere som et økologisk autonomt og dermed selvforsynt tilfluktsrom fra den kommende økokatastrofen. Slike ideer ble også utviklet av The New Alchemists, som bygget en eksperimentell bondegård ved Cape Cod i Massachusetts, drevet av vind og solenergi, som resirkulerte alle materialer. Lederne av prosjektet, John og Nancy Todd, produserte en rekke bøker om økologisk arkitektur og teknologi som fungerte som standardintroduksjoner til feltet til langt ut på 1980-tallet. Alle disse prosjektene var konseptuelt basert på overføring av teknologi og kunnskap fra romskipsøkologien.

Den arkitekten som har gått lengst i å konstruere et bygg som et lukket økologisk system, har vært Phil Hawes, som tegnet Biosphere 2-prosjektet i Arizona. Prosjektet sto ferdig i 1991. Det ble bygget som et mikrokosmos av Biosphere 1 (jordkloden), i den hensikt å utforske hvordan en romstasjon på månen eller Mars burde konstrueres. Hawes fikk vitenskapelig støtte av en serie av verdens fremste økologer, som argumenterte for at vi står overfør en global økokatastrofe som kan gjøre jorden til en død planet. Det var derfor rasjonelt å bygge en økologisk romstasjon, eller en Noas Ark for verdens biologiske mangfold, for å overleve det nært forestående sammenbruddet. Det var oljemagnaten Edward P. Bass som finansierte bygget, i den tro at det ville kunne generere en serie med patenter for fremtidens nøkkelteknologi. Selv om Bass endte med å tape penger på prosjektet, fikk han rett i at økologisk designteknologi ville bli en milliardindustri.

Det første bildet av jorden fra rommet, tatt av astronauter om bord på Apollo 8. desember 1968. Foto: NASA 1968
Foto: NASA 1968

Det første bildet av jorden fra rommet, tatt av astronauter om bord på Apollo 8. desember 1968.

The first picture of earth from space, taken by astronauts aboard the Apollo 8, December 1968.

Et teknokratisk menneskesyn

Minst like viktig som overføringen av romfartsteknologi til økologisk arkitektur var det menneskesynet som fulgte med. Astronautene var på 1960- og 70-tallet gjenstand for betydelig offentlig oppmerksomhet, der deres mot og knappe livsstil ble satt opp som et etisk ideal for hvordan man burde leve. Det at de var nødt til å leve i harmoni med romskipet for å overleve, ble overført til hvordan man burde takle økologiske problemer også på jorden. Den ikke-antroposentriske miljøetikken ble utviklet i lys av astronautens idealiserte evne til å se alle levende og døde ting i romskipet som like viktige for at det lukkede økologiske systemet ikke skulle klappe sammen. Energisparing og resirkulering sto sentralt, men like viktig var det rasjonalistiske idealet om å handle etter strenge teknologiske og vitenskapelige parametere. Når disse forbildene ble overført til jorden som et romskip, ble i praksis emosjonelle og kunstneriske forestillinger lagt til side til fordel for bygg bestemt av teknologiske og vitenskaplige prinsipper. Mennesket skulle leve i harmoni med det autonome bygget, mens byggets kulturelle, sosiale og naturmessige relasjoner til omverdenen ble kuttet. Paradoksalt nok kom økologisk arkitektur dermed til å mangle sensitivitet til sitt miljø, siden den var tenkt som lukkede autonome romskip. Tilsvarende fordret denne arkitekturen at menneskene som levde i den, skulle underkaste seg et sett av teknologiske og vitenskapelige systemer, der deres lokale kulturelle, sosiale og miljømessige forankring arkitektonisk sett var irrelevant.

I Norge har romfartsmodellen for en slik lukket økologisk arkitektur også hatt sine tilhengere, som i den unge arkitekten Hallstein Guthus diplomoppgave «Mobile eco-home for the contemporary techno-nomad» fra 2005.10 I fremtiden, mener han, kommer vi til å leve i båter konstruert som lukkede økosystemer, frigjort fra seilerens kulturelle, sosiale og naturmessige miljø. En slik overføring av romfartsindustriens instrumentelle menneskesyn og økologiske teknologi til jordisk design var imidlertid først og fremst viktig for studenter under den kalde krigen. Et eksempel kan være et eksperimentelt økologisk bygg konstruert av studenter ved University of Minnesota i 1976: De kalte det «Ouroboros» etter en mytisk drage som overlevde ved å spise sin egen hale. Dette kan stå som et bilde også på økologiske arkitekters intellektuelle situasjon i en verden dominert av den kalde krigens dramatiske ideologiske landskap.

Hallstein Guthus «Mobile eco-home for the contemporary techno-nomad», 2005.
 

Hallstein Guthus «Mobile eco-home for the contemporary techno-nomad», 2005.

Hallstein Guthu‘s «Mobile eco-home for the contemporary techno-nomad», 2005.

Den lukkede arkitekturen åpnes opp

Oppgjøret med den lukkede romfartsøkologiske arkitekturen tok flere former utover 1990-tallet, som et resultat av at økologi ble et mer stuerent begrep i arkitektmiljøer som tidligere ikke hadde vist interesse for dette. Prestisjetunge Architectural Association i London, for eksempel, satte opp sitt første kurs i økologisk arkitektur i 1995. I denne perioden ble økologisk inspi-rerte designere som ikke fant sin inspirasjon i romfartsøkologien, trukket frem som viktige inspirasjonskilder, slik som så ulike arkitekter som Richard Neutra, Moshe Safdie og Malcolm Wells. Miljøarkitektene William McDonough og Michael Braungart oppsummerte kritikken av sine forgjengere i boken Cradle to Cradle fra 2002. Der skriver de at kravet til «[miljø]effektivitet ikke er særlig moro. I en verden dominert av effektivitet vil ethvert byggeprosjekt bli drevet frem av snevre praktiske formål. Skjønnhet, kreativitet, fantasi, velbehag, inspirasjon og poesi vil bli satt til side, og dermed i virkeligheten skape en lite tiltrekkende verden.»11 

Kravet om at økologisk arkitektur må følge mer enn bare teknologiske muligheter og vitenskapelige prinsipper ved også å inkorporere en estetisk, sosial, og naturmessig forankring, har drevet frem denne fagdebatten på 1990-tallet. Den mangfoldige og imponerende websiden til Ecobox (tidligere Norske Arkitekter for en Bærekraftig Utvikling) viser med all tydelighet at denne arkitekturen i Norge i dag dreier seg om langt mer enn å forsøke å bygge lukkede økologiske systemer, noe som ikke minst skyldes det kreative miljøet ved arkitektskolen i Bergen.12 Arkitekter i dag kan ikke ignorere kravet om miljøvennlighet, selv om det ikke er noen grunn til å repetere historien om de som først fremmet idene om romskipet Jorden. Dagens utvikling bør finne nye forankringspunkter.

Alexander Pikes «Basis diagram for a hypothetical autonomous servicing unit», 1972.
 

Alexander Pikes «Basis diagram for a hypothetical autonomous servicing unit», 1972.

Alexander Pike‘s «Basis diagram for a hypothetical autonomous servicing unit», 1972.

Noter
 1. Takk til Christian Hermansen og Magne M. Wiggen for anledningen til å kunne diskutere foreliggende artikkel ved «Talking architecture» seminaret ved Arkitekthøyskolen i Oslo, 21. april 2006, og til Nina Edwards Anker for verdifulle kommentarer. Lesere som ønsker en bredere fremstilling av den internasjonale historien om økologisk arkitektur med fyldige referanser henvises Peder Anker «The Closed World of Ecological Architecture», The Journal of Architecture 10 (2005), 527–552.
 2. Anonym (red.), Og etter oss …, (Oslo: Norges Naturvernforbund, 1970), 3. 7, 10.
 3. Richard Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth (Edwardsville: Southern Illinois University Press, 1969), 46. Serge Chermayeff and Christopher Alexander, Community and Privacy, (New York: Doubleday, 1963).
 4. Jon Skjeseth, Romskipet jorda: Geografi og historie for ungdomsskolen, (Oslo: Gyldendal, 1973), 41.
 5. Noralv Veggeland, Økopolitisk argumentasjon, (Oslo: Novus, 1974), 10. Tilsvarende i Samarbeidsgruppa for natur og miljøvern, Dette bør du vite om EF, (Oslo: Pax, 1972), 11, 23.
 6. Ian L. McHarg, Design with Nature, (Garden City, NY: Doubleday, 1969), 95.
 7. Ulrich Franzen and Paul Rudolph, The Evolving City, (New York: Whitney Library of Design for American Federation of Arts, 1974). Richard Buckminster Fuller, «City of the Future,» Playboy (Jan. 1968), 166-168.
 8. Anonymous, «Grumman’s Integrated Household System,» Architectural Design, 42 (July 1972), 423.
 9. Alexander Pike, «Cambridge Studies,» Architectural Design, 42 (July 1972), 441–445,
 10. Hallstein Guthu, «House: mobile eco-home for the contemporary techno-nomad,» Diplomoppgave, (Trondheim: NTNU, 2005). Se også Byggekunst nr. 4–2006.
 11. William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way we Make Things, (New York, North Point Press, 2002), 65.
 12. Se linken til Ecobox ved www.arkitektur.no/nabu/. Svein Hatløy, Espen Rahlff, Mona Steinsland (red.), BAS Alternativet, (Bergen: Bergen Arkitektskole, 1999).
English Summary
The closed world of ecological architecture. 

By Peder Anker

In this article, the historian of science Peder Anker traces the history of the ecological movement in Norwegian architecture from an exhibition on ‘spaceship earth’ mounted by students at the Oslo School of Architecture in 1969, to the ‘techno-nomad’ projects by students today.Anker identifies a cultural and ideological thread running through this development that can be traced back to American space technology research through the 1950’s and early -60’s. The idea of Planet Earth as a self-sustaining system was modelled on spaceships and space science as well as science fiction: a world of closed systems ‘manned’ by micro-organisms, plants, animals and humans, recycling finite resources. 

In the early days of US space exploration, every self-respecting research subject tried to find a place within the massive, state funded moon landing project. Extensive ecological research was paid for with military funds. Progressive architects like Serge Chermayeff, Christopher Alexander, and Richard Buckminster Fuller took the independent world of the space station as a model for the construction of self-sustaining communities as well as individual dwellings. These ideas suffused the whole ecological movement in western society throughout the 1960’s and -70’s, and space technology was put to a number of earthly uses such as biological toilets, solar cell generators etc. especially after the decline of the space industry after 1972. A number of alternative, self-sustaining communities emerged in America and in Europe. The most extreme of these was the Biosphere II project in Arizona by the architect Phil Hawes, financed by oil magnate Edward P. Bass in the hope of generating key patents for the future survival of humankind. 

Anker argues that all these experiments, despite their call for harmony with nature, were based on a technocratic point of view, where humans became part of a scientifically based system, cut off from other cultural, social or environmental ties with the rest of the world. Paradoxically, this led to an instrumental and detached view of humans with a lack of environmental sensitivity that characterises many ecological architects even today. 

The door onto the closed world of the spaceship is opening, however. Anker suggests that the Norwegian architectural debate throughout the 1990’s has emphasised the importance of combining science and technology with aesthetic, social and natural considerations in the search for a new base for ecological architecture.

For a wider international presentation of this theme, see Peder Anker’s article “The closed world of ecological architecture“ in The Journal of Architecture 10 (2005), p. 527–552.

Den økologiske arkitekturens lukkede verden
Peder Anker
Peder Anker er utdannet vitenskapshistoriker fra Harvard. Peder Anker er professor i klima- og miljøhistorie ved UiO.
Den økologiske arkitekturens lukkede verden
Publisert på nett 20. mars 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.